Mediage

COVER MIAU 012_2022_chrbat 6,8mm.indd

Zlatá pečať za najlepší časopis roka 1999, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

MIAU – Časopis pre ženu 3. tisícročia

Moderné ženy vyhľadávajú náročnejšie čítanie, bohaté na informácie, trendy, tipy a kvalitnú zábavu. MIAU to vie a aj preto si vo svete dámskych časopisov dokázal vybudovať výnimočnú pozíciu. Od začiatku svojho vzniku vždy presadzoval exkluzivitu, a to nielen verbálne. A tak MIAU dnes oslovuje predovšetkým ženy, ktoré uprednostňujú moderný životný štýl, pestujú svoju duševnú i telesnú krásu; ženy, ktoré s obrovskou energiou a vitalitou chcú každý deň víťaziť nad stresom – aby svoj život nielen žili, ale ho aj užívali.

MIAU – Magazine for women of the 3rd millennium

Modern women are looking for more demanding reading, full of valuable information, trends, tips and good entertainment. MIAU Magazine know it and therefore it has built an exceptional position in the world of women’s magazines. From the beginning of it’s existence, it’s always been asserting exclusivity, and not only verbally. So nowadays, MIAU address itself to women, who favour a modern lifestyle, cultivate their body and soul, women with energy and vitality, wanting to defeat everyday stress – so their can not only live, but enjoy their lives too.

coverGM22_lr

Zlatá pečať za najlepší časopis roka 2002, 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

GOLDMAN – Nič pre priemerných

GOLDMAN, to je veľkorysý priestor, originálne texty, vlastný uhol pohľadu, kultivovaná práca s jazykom, jedinečné fotografie, výnimočná grafika a dizajn časopisu. To všetko skomponované do celku, ktorý harmonizuje od úvodnej strany až po poslednú.

GOLDMAN, to je magazín pre čitateľov, ktorí vyznávajú mužské cnosti, stoja pevne na zemi a sú si istí sebou i svojou pozíciou. Pre mužov, mladých nielen telom, ale i duchom, tak trochu odlišných od ostatných, vyznávajúcich nekonformný, dynamický život.

GOLDMAN – Nothing for the average

GOLDMAN, that is a generous place, original articles, own point of view, cultured work with language, unique photographs, exceptional graphics and design of the magazine. That everything is assembled in harmony from the first page to the last.

GOLDMAN, that is a magazine for readers who celebrate male virtues, keep their feet on the ground and are confident about themselves and their positions. For men who are young in body and mind, someway different, celebrating a non conformal, dynamic life.

INTERIER cover 04-2022_rgb

Zlatá pečať za najlepší časopis roka 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

INTERIER|EXTERIER – Moderné bývanie

V dobre navrhnutom interiéri sa vždy cítime veľmi príjemne. A podobne pohodlne sa cíti aj čitateľ v magazíne INTERIER|EXTERIER, lebo redakcia pri jeho tvorbe myslí na každý detail a v každom vydaní ponúka originálne nápady zo sveta jedinečných interiérových i exteriérových riešení a predstavuje súčasné trendy v architektúre i designe.

INTERIER|EXTERIER si obľúbili všetci, čo preferujú kvalitu produktov i kvalitu života. Všetci, čo uprednostňujú moderný štýl bývania.

INTERIER|EXTERIER – Modern living

We always feel very good in well designed interior places. And so does a reader of INTERIER|EXTERIER Magazine. During it’s creation, our editorial office takes care of every detail and each issue is filled with original ideas from the world of unique interior and exterior design solutions and presents recent trends in architecture and design.

INTERIER|EXTERIER is a favourite of everyone, who prefer good quality of products and life too. Of everyone who celebrate a modern style of living.

 

Kontakt

Vydavateľstvo MEDIAGE

Adresa vydavateľstva: H.Meličkovej 22, 841 05 Bratislava


Poštová adresa: P.O.Box 272, 814 99 Bratislava 1


Telelefón: +421 2 5464 3901


Riaditeľ vydavateľstva: Milan Brčák, brcak@mediage.sk


Finančný riaditeľ: Alena Janščová, janscova@mediage.sk


Marketingový manažér: Daniela Zámečníková, zamecnikova@mediage.sk

Oddelenie inzercie:
  
Milan Brčák, brcak@mediage.sk, +421 903 406 808

Oddelenie predplatného: Daniela Zámečníková, zamecnikova@mediage.sk

Redakcia GOLDMAN

Šéfredaktor: Milan Brčák, brcak@mediage.sk

Redakcia MIAU

Šéfredaktor: Milan Brčák, brcak@mediage.sk

Zástupca šéfredaktora: Simonetta Zalová, zalova@mediage.sk

Redaktori: Olivia Brčáková, olivia@mediage.sk

Redakcia INTERIER|EXTERIER

Šéfredaktor: Milan Brčák, brcak@mediage.sk