Mediage

O nás

Vydavateľstvo Mediage, špecialista na vydávanie lifestyleových magazínov, bolo založené roku 1999 a ako jediný vydavateľský dom na Slovensku získal 36 prestížnych ocenení „Zlatá pečať“ za najlepší časopis roka.

Profil

Do súčasného portfólia vydavateľstva Mediage patria exkluzívne tituly MIAU, INTERIER|EXTERIER, GOLDMAN, pri ktorých tvorbe sa kladie veľký dôraz na originálne texty s vlastným uhlom pohľadu autorov, kultivovanú prácu s jazykom, štýlom textu, jedinečné fotografie svetových fotobánk, originálnu grafiku a dizajn.

Vzhľadom na skutočnosť, že všetky tituly vydavateľstva Mediage disponujú čitateľským zázemím s najvyššou bonitou, využívajú ich na svoju prezentáciu predovšetkým silné spoločnosti a svetové značky.

Magazíny

Segment
Exkluzívne médiá

Charakteristika
Selektívne lifestyleové magazíny

Parametre
Papier – exkluzívny ušľachtilý papier z fínskych smrekov, poľských osík a mramoru
Rozmer – atypický (222 x 275 mm), ponúka lepšie možnosti pre výrazné grafické stvárnenie
Rozsah – 132 strán (základ)
Grafický koncept – originálne vytvorený vlastným grafickým štúdiom
Tlač – Neografia Martin, špecialista na vysokokvalitné knihárske a časopisecké produkcie

Cieľová skupina
Moderní ľudia, bohatí duchom, resp. peňaženkou. Tá prvá skupina si potrpí na duchovnú náročnosť, tá druhá na imidž, pričom obe skupiny preferujú pri svojom výbere selektívnosť – podľa značiek, ktoré garantujú jednak kvalitu, jednak trendovosť

Distribúcia
Distribúcia jednotlivých čísel je orientovaná do stredných a väčších miest a pri významných komunikačných centrách, kde sa sústreďuje cielená vzorka čitateľov

Bonita čitateľa
V porovnaní s ostatnými domácimi titulmi ide o 3-násobok

Využitie remitendy
Nepredané časopisy sa nenechávajú skartovať, ale sa redistribuujú zmluvným partnerom: VIP spoločenské podujatia, golfové turnaje, top slovenské hotely, divadlá (Bratislava, Trnava, Nitra), kiná/multiplexy, salóny krásy, v letnej sezóne: paluby lietadiel, medzinárodné autobusové linky

Obsahová stratégia
Pri tvorbe obsahu svojich magazínov reflektujú redakcie vydavateľstva Mediage moderný životný štýl, a ten približujú z netradičných uhlov pohľadu, zároveň kladú dôraz na originálne texty, na kultivovanú prácu s jazykom, na jedinečné fotografie a výraznú grafiku, pričom jednotlivým článkom venuje veľkorysý priestor; toto všetko komponuje do celku, ktorý harmonizuje od úvodnej strany až po poslednú

Komerčná stratégia
Vydavateľstvo Mediage vo svojej komunikácii smerom k čitateľovi podporuje orientáciu predovšetkým na značky, ktoré na rozvinutom trhu fungujú ako garant kvality aj ako druh informácie o úrovni produktov

Štruktúra inzerujúcich klientov
V portfóliu obchodných partnerov časopisov vydavateľstva Mediage dominujú svetové značky a silné spoločnosti slovenskej proveniencie

Užšia charakteristika cieľových skupín

MIAU
 • Moderné ženy, ktoré preferujú aktívny životný štýl a vyhľadávajú náročnejšie čítanie, bohaté na informácie, trendy, tipy a kvalitnú zábavu
 • MIAU sa od ostatných časopisov líši najmä tým, že nie je len „na listovanie“, ale najmä na kvalitné „čítanie“, a tak si za 18 rokov existencie vyslúžil u čitateliek takú pozíciu, že si ho odkladajú ako knihu a aj po dlhšom čase sa k nemu vracajú; zásluhu na tom majú články o zaujímavých ženských osobnostiach, ktoré pohli dejinami, obsažné rozhovory s podnetnými ľuďmi a v neposlednom rade absencia bulváru
GOLDMAN
 • Muž, ktorý vyznáva všetky mužské cnosti, stojí pevne na zemi a je si istý sebou i svojou pozíciou
 • Muž, mladý nielen telom, ale i duchom, tak trochu odlišný od ostatných, vyznávajúci nekonformný život a adrenalínové zážitky
INTERIER|EXTERIER
 • Čitatelia, ktorí vyhľadávajú originálne nápady zo sveta jedinečných interiérových i exteriérových riešení a sledujú súčasné trendy v architektúre i designe
 • Čitatelia, ktorí preferujú moderný štýl bývania a taktiež vysokú kvalitu produktov i kvalitu života

Prestížne ocenenia

Zlatá pečať za najlepší časopis roka

MIAU
1999, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

GOLDMAN
2002, 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

INTERIER
2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

GOLDCAR
2006

SIX STARS
2010

Cieľová skupina

Moderní ľudia, ktorí vo svojom živote preferujú kvalitu, selektívnosť a trendovosť.

Zásah

Stredné a väčšie mestá, stredné vyššie vzdelanie, stredné a vyššie príjmy.About us

The Mediage Publishing Company, a specialist in the publication of lifestyle magazines, was found in 1999 and is the only publishing house in Slovakia with 36 x prestigious Gold Seal (Zlatá pečať) awards for magazine of the year.

Profile

Nowadays, portfolio of Mediage Publishing includes exclusive titles MIAU, INTERIER|EXTERIER, GOLDMAN, in which the big emphasis while making process is on original articles with author’s own point of view, cultured form of language, text style, unique photographs of world known photo banks, original graphics and design.

Considering all the titles being followed by the highest class of readers, our magazines are used for presentation by several strong companies and world class brands.

Segment
Exclusive media

Characteristics
Selective lifestyle magazines

Parameters
Paper – exclusive refined paper from Finnish spruce, Polish aspen and Norwegian marble
Layout – non-standard (222 x 275 mm), offers better conditions for strong graphic design
Length – 132 pages (basic)
Graphical concept – based on an original design
Printing – Neografia Martin, a specialist in high quality book and magazine production

Target group
Modern people with plenty of ambition or net financial worth. The first group is highly interested in excellence, the second about image but both groups prefer choosing carefully – looking for brands that guarantee both quality and fashion

Distribution
The distribution of individual numbers concentrates on medium sized and large towns and important transportation centres where the target readership is concentrated

Advertising income per reader
This is three times higher than in other domestic titles

Use of returns
Unsold magazines are not pulped but are redistributed to the publisher’s contractual partners: VIP social events, golf tournaments, top Slovak hotels, theatres (Bratislava, Trnava, Nitra), cinemas/multiplex cinemas, beauty salons, in the summer: on planes and international coaches

Content strategy
In planning the content of all its magazines, the publishing house Mediage aims to present lifestyle themes from unusual points of view. It seeks to highlight original stories, cultivated use of language, unique photography and design in the magazine and gives generous space to individual articles. This is all combined into a whole that is harmonious from beginning to end

Commercial strategy
In its communication with readers, Mediage tries to encourage a focus on brands that act as a guarantee of quality in a developed market or as a specific type of information about the product behind the brand

Structure of advertising clients
Mediage’s portfolio of commercial partners for its magazines is dominated by global brands and strong companies of Slovak origin

More detailed characteristics of target groups

MIAU
 • Modern women looking for advanced reading material rich in information, trends, tips and quality entertainment
 • MIAU magazine differ from other magazines mainly by it’s cultured “reading”, proving that it’s not only for “page browsing”. Therefore, for its 18 year existence, it earned a very strong position by its readers, that they keep the magazines as a book and even after some time, they get back to the magazine to read it again. The reasons are our the articles about historically significant women, thoughtful interviews with interesting people and at last, but not least, the absence of tabloid gossip
GOLDMAN
 • Men who prefer a fast career and success in his life
 • Men who pursue all the manly virtues, who keeps his feet on the ground and is confident of his position
 • Men young in both body and spirit, who stand out slightly from the crowd and seek a non-conformist and exciting life
INTERIER|EXTERIER
 • Readers who search for original ideas of world unique interior and exterior ideas, and follow nowadays trends in architecture and design
 • Readers who prefer modern style of living and also high quality products, including high quality life

Prestigious awards

Zlatá pečať best magazine of the year

MIAU
1999, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

GOLDMAN
2002, 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

INTERIER
2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

GOLDCAR
2006

SIX STARS
2010

Target group

Modern people, who prefer quality, selectivity and trends in their lives.

Intervention

Medium to bigger cities, medium to higher education, medium to higher salary.